Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 75/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Nguyễn Bá Tùng)
2 87/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Nguyễn Hải Long)
3 84/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Nguyễn Văn Vĩnh)
4 85/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Phạm Quốc Đạt)
5 81/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Trần Bảo Vệ)
6 82/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Võ Văn Đực)
7 79/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Bùi Văn Chậm)
8 80/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Bùi Văn Lợi)
9 88/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Huỳnh Hữu Đức)
10 76/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Nguyễn Ngọc Minh)
11 670/UBND-VX 16/06/2020 Về việc tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung
12 663/UBND-HC 15/06/2020 Báo cáo kết quả kiện toàn các quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ
13 667/UBND-HC 15/06/2020 báo cáo tình hình thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp
14 666/UBND-HC 15/06/2020 Cung cấp thông tin, danh sách Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã phục vụ cho việc đánh giá DDCI năm 2019
15 74/TB-UBND 15/06/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)
16 139/KH-UBND 15/06/2020 Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Hồng Ngự
17 662/UBND-HC 12/06/2020 Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trong 06 tháng năm 2020 trên địa bàn Huyện
18 659/UBND-HC 12/06/2020 Cho ý kiến sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động năm 2020
19 661/UBND-HC 12/06/2020 Chủ trương phát sinh gói thầu số 01: Thi công cống thoát nước (kể cả chi phí hạng mục chung) công trình Hệ thống thoát nước úng ấp Thượng 1, xã Thường Thới Tiền
20 2292/QĐ-UBND 12/06/2020 Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Hồng Ngự năm 2020