Xuất bản thông tin

null QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Bình