Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Gói thầu số 12: Thi công xây dựng đoạn 1 (từ Km 0+000 đến Km 4+644 ĐT843)

Mời thầu - Đấu thầu Thông báo

Thông báo mời thầu Gói thầu số 12: Thi công xây dựng đoạn 1 (từ Km 0+000 đến Km 4+644 ĐT843)

Xem chi tiết tại đây