Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo HĐND Huyện Khoá XI

HĐND HUYỆN HDND Huyện

Lãnh đạo HĐND Huyện Khoá XI

 

 

1. Trần Văn Kha

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

- Số điện thoại: 0919.239.308

- Email: tvkha.htb@dongthap.gov.vn

2. Võ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Số điện thoại: 0919335689

- Email: vthnhung.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Văn Công

- Chức vụ: Phó trưởng Ban KT - XH HĐND

- Số điện thoại: 0902873983

- Email: congnguyenvannguyen@gmail.com

4. Nguyễn Văn Tấn Tài

- Chức vụ: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND

- Số điện thoại: 0913814479

- Email: nvttai.htb@dongthap.gov.vn