Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1862/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục vào làm công chức không qua thi tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện năm 2022
2 807/VPUBND-NV 13/04/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác tăng cường năng lực công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020
3 804/VPUBND-NN 13/04/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển Chăn nuôi - Thủy sản năm 2022
4 803/VPUBND-NC 13/04/2022 Về việc góp ý phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh
5 1858/UBND-XDCB 13/04/2022 V/v đề xuất phương án sử dụng Nhà công vụ giáo viên của Trường THPT Tháp Mười
6 1857/KH-UBND 13/04/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
7 1856/QĐ-UBND 13/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Mỹ Đông (điểm gần trường TH)
8 1855/UBND-VX 13/04/2022 V/v tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn
9 801/VPUND-VX 13/04/2022 Về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
10 800/VPUBND-VX 13/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
11 799/VPUBND-VX 13/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030
12 1854/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 1853/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 1852/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 1851/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 1850/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 1849/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 1848/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 1848/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 1847/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội