Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [12/UBND-VX - 03/01/2024 V/v triển khai Đề án phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030
2 [11/UBND-VX - 03/01/2024 V/v đảm bảo các hoạt động Tết Dương lịch 2024 và Tết nguyên đán Giáp Thìn
3 [10/UBND- - 03/01/2024 V/v tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
4 [09/UBND-NV - 03/01/2024 /v chấp thuận tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký
5 [08/UBND-NV - 03/01/2024 V/v chấp thuận tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký
6 [07/UBND-NN - 03/01/2024 Về việc xem xét kết quả thực hiện chỉ tiêu 5.1 của tiêu chí số 5. Giáo dục đối với xã NTM nâng cao của xã Trường Xuân và xã Mỹ Đông năm 2023
7 [06/UBND-NN - 03/01/2024 Về việc rà soát, đề xuất danh mục hỗ trợ hạ tầng, trang thiết bị cho các HTX theo Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 của Thủ tướng và Hợp tác xã dự kiến mở rộng hỗ trợ theo Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 03/12/2021
8 [05/BC-UBND - 03/01/2024 BÁO CÁO Công tác bảo vệ môi trường năm 2023 trên địa bàn huyện Tháp Mười
9 [04/UBND-NN - 03/01/2024 Về việc xây dựng kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024
10 [02/UBND-VX - 02/01/2024 V/v cam kết đảm bảo tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn theo tiêu chí NTM kiểu mẫu ở xã Trường Xuân và xã Mỹ Đông
11 [01/UQ-UBND - 02/01/2024 GIẤY ỦY QUYỀN - Hứa Quang Thanh - Vụ án ông Huỳnh Trung Hiếu (L2)
12 [304/QĐ-UBND - 23/01/2024 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
13 [303/QĐ-UBND - 23/01/2024 Về việc phê duyệt chi tiết kinh phí Sự nghiệp đào tạo năm 2024
14 [302/QĐ-UBND - 22/01/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với bà Trần Thị Thúy Huỳnh
15 [301/QĐ-UBND - 22/01/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Bùi Văn Công
16 [300/QĐ-UBND - 22/01/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với bà Hồ Thị Ngọc Nhiên
17 [299/QĐ-UBND - 22/01/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với ông Hồ Nhật Trường
18 [298/QĐ-UBND - 22/01/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Nguyễn Trần Đông
19 [297/QĐ-UBND - 22/01/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Nguyễn Trọng Hữu
20 [296/QĐ-UBND - 22/01/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Phạm Hoàng Anh