Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5324/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở QS Đốc Binh Kiều, QS Mỹ Đông
2 1217/VPUBND-NC 12/07/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 550/KH-TTr ngày 07/7/2021 của Thanh tra tỉnh
3 1219/VPUBND-NV 12/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
4 1220/VPUBND-NN 12/07/2021 V/v điều chỉnh thời gian Kế hoạch đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021
5 3740/UBND-TCKH 15/07/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí Sự nghiệp giáo dục năm 2021
6 3739/QĐ-UBND 15/07/2021 Về việc ban hành Quy chế quản lý, thu và sử dụng Quỹ An sinh xã hội huyện Tháp Mười
7 3737/UBND-TCKH 15/07/2021 V/v kinh phí xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2021
8 1255/VPUBND-XDCB 15/07/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thuỷ lợi phí và vốn hỗ trợ đất trồng lúa Nghị định 35 trong 06 tháng cuối năm 2021
9 3736/QĐ-UBND 15/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Phan Thị Bời
10 3735/QĐ-UBND 15/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 319/QĐ-UB ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà tái định cư tại Cụm dân cư kinh 3 Mỹ Điền xã Phú Điền - Phạm Thị Minh Thùy
11 3734/QĐ-UBND 15/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Bùi Văn Tâm
12 1220/VPUBND-NN 12/07/2021 V/v điều chỉnh thời gian Kế hoạch đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021
13 1220/VPUBND-NN 12/07/2021 V/v điều chỉnh thời gian Kế hoạch đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021
14 3610/KH-UBND 12/07/2021 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
15 1224/VPUBND-XDCB 12/07/2021 V/v phối hợp phân luồng phương tiện vận tải hàng hóa các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
16 1225/VPUBND-XDCB 12/07/2021 V/v tạo điều kiện trong việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa
17 3602/UBND-XDCB 12/07/2021 V/v tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa
18 3624/UBND-XDCB 12/07/2021 V/v hướng dẫn quy trình thực hiện các công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
19 3626/BCĐ 12/07/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Tỉnh
20 3726/UBND-XDCB 15/07/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021