Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6927/QĐ-UBND 11/11/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 6933/QĐ-UBND 11/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Văn Nơi, xã Mỹ Quí
3 6934/UBND-XDCB 11/11/2022 V/v sửa lại mố cầu Cầu An Phong vào Khu di tích Gò Tháp
4 7013/UBND-NN 14/11/2022 Về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đối với xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều
5 7010/BC-UBND 14/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 139/KH-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
6 7005/KH-UBND 14/11/2022 Kế hoạch Phát triển nông nghiệp hữu cơ huyện Tháp Mười giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
7 7003/UBND-TH 14/11/2022 V/v thực hiện Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
8 7002/UBND-VX 14/11/2022 V/v phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 69
9 6914/UBND-TCKH 10/11/2022 V/v gia hạn thời gian và bổ sung khối lượng công trình Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ Bắc kênh Hội Kỳ Nhất (Ba Sao-Đường Thét-An Tiến)
10 6915/UBND-TCKH 10/11/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng, nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 6916/UBND-TCKH 10/11/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
12 6917/UBND-TCKH 10/11/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
13 9154/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm VHHTCĐ xã Đốc Binh Kiều
14 6923/QĐ-UBND 11/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Minh Luân, xã Mỹ Đông
15 6922/QĐ-UBND 11/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Võ Thị Huệ, xã Hưng Thạnh
16 6921/QĐ-UBND 11/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Hà Lệ Thủy, xã Mỹ Hòa
17 2540/VPUBND-TCKH 10/11/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
18 6879/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Bùi Văn Út, xã Mỹ Hòa
19 6878/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Lê Thị Bảy, xã Mỹ Hòa
20 6877/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Văn Phú, xã Mỹ Hòa