Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [1071/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
2 [1070/UBND-NN - 28/02/2024] Về việc rà soát, xây dựng kế hoạch trồng cây xanh năm 2024
3 [1069/KH-UBND - 28/02/2024] Tiếp đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2024
4 [1068/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
5 [1065/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường Mầm non Mỹ Đông
6 [1064/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Hưng Thạnh
7 [1063/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Đốc Binh Kiều
8 [1062/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường TH-THCS Phú Điền
9 [1061/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường TH-THCS Láng Biển
10 [1060/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Mỹ Quý
11 [1059/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS thị trấn Mỹ An
12 [1058/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Phú Điền
13 [1057/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Tân Kiều
14 [1056/ QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Mỹ An
15 [1055/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Mỹ Đông
16 [1054/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Thạnh Lợi
17 [1053/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Trường Xuân
18 [1052/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường TH-THCS Thanh Mỹ
19 [1051/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Nguyễn Văn Tre
20 [1050/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường THCS Mỹ Hoà