Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2716/QĐ-UBND 19/05/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và xây mới bia tuởng niệm xã Ðốc Binh Kiều
2 1556/VPUBND-NC 30/06/2022 Về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mương lộ Láng Biển, huyện Tháp Mười
3 1555/VPUBND-VX 30/06/2022 V/v hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
4 1554/VPUBND-VX 30/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ
5 1553/VPUBND-VX 30/06/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2022
6 3806/UBND-TCKH 30/06/2022 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ, về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 3805/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - hộ bà Lê Thị Phụng
8 3804/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Bà Bùi Trúc Hiền nhận thừa kế Bùi Thanh Phương
9 3803/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười - hộ ông Nguyễn Văn Đua, xã Trường Xuân
10 3802/QĐ-UBND 30/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ
11 1551/VPUBND-NN 29/06/2022 Về việc rà soát hiện trạng đất sản xuất trồng trọt (lúa, hoa màu, cây lâu năm), diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, diện tích đất nông dân bỏ trống, không canh tác trên địa bàn
12 3796/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Cao Thanh Bình, xã Đốc Binh Kiều
13 3795/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ông Nguyễn Chí Tâm, xã Thạnh Lợi
14 1548/VPUBND-TCKH 29/06/2022 V/v xác nhận đủ điều kiện được bồi thường nhà ở, công trình và cây trồng của hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Xây dựng tuyến ĐT.857, đoạn QL30 - ĐT.845, huyện Tháp Mười
15 3793/UBND-XDCB 29/06/2022 V/v dự kiến danh mục đầu tư cơ sở vật chất trường học thuộc danh mục đầu tư công dự kiến giai đoạn 2026-2030
16 3791/UBND-XDCB 29/06/2022 V/v cung cấp thông tin công tác quản lý các trụ nước PCCC được lắp đặt trên các tuyến ống, khu vực do địa phương quản lý
17 1547/VPUBND-NV 29/06/2022 V/v bồi dưỡng cập nhật kiến hức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2022
18 1546/VPUBND-TCKH 29/06/2022 V/v rà soát kinh phí hỗ trợ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách
19 3790/UBND-TH 29/06/2022 V/v góp ý về dự thảo Quyết định Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 3789/UBND-TH 29/06/2022 V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lấy ý kiến lần 2)