Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3783/UBND-VX 27/06/2022 V/v đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 và 4
2 1519/VPUBND-VX 24/06/2022 V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Đồng Tháp – Đất Sen hồng đồng lòng chống dịch COVID-19”
3 1518/VPUBND-VX 24/06/2022 V/v triển khai thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4 1517/VPUBND-TCKH 24/06/2022 V/v đề nghị cho ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ, về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 3739/BC-UBND 24/06/2022 Báo cáo Tiến độ thực hiện và kế hoạch hoàn thành công trình cung cấp nước mặt nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Tháp Mười
6 3596/QĐ-UBND 16/06/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khu trưng bày các sản phẩm OCOP và khởi nghiệp
7 11105/QĐ-UBND 30/11/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu trưng bày sản phẩm OCOP và khởi nghiệp
8 1536/VPUBND-TCKH 27/06/2022 V/v đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát
9 1532/VPUBND-TCKH 27/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ các quy định về giá dịch vụ qua cầu và mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 1531/VPUBND-NN 27/06/2022 Về việc cử người phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, đoàn chuyên gia Dự án Transform đến làm việc tại huyện
11 3774/UBND-VX 27/06/2022 V/v triển khai hướng dẫn tiêm vắc xin của Bộ Y tế và sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-19
12 3762/UBND-TCKH 27/06/2022 V/v rà soát kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư Xây dựng công trình Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1
13 1528/VPUBND-NV 27/06/2022 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
14 3771/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ ông Đặng Văn Nhứt, xã Mỹ Hòa
15 3770/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ bà Huỳnh Thị Thắm, xã Mỹ Hòa
16 3675/QĐ-UBND 27/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giám sát công tác tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp huyện không qua thi tuyển năm 2022
17 3673/UBND-TCKH 27/06/2022 V/v phân tích nguồn Kết dư ngân sách năm 2020 hạch toán vào thu ngân sách năm 2021
18 3672/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
19 553/QĐ-UBND 27/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022
20 3671/QĐ-UBND 27/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp huyện không qua thi tuyển năm 2022