Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 28/QĐ-UBND 23/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 26/QĐ-UBND 23/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 25/QĐ-UBND 23/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 24/QĐ-UBND 23/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
5 01/ 2023/QĐ-UBND 23/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tháp Mười
6 23/QĐ-UBND 23/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 22/QĐ-UBND 23/01/2023 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Nguyễn Thị Bàng ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
8 20/UBND-VX 23/01/2023 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9 19/QĐ-UBND 23/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 18/BQL 23/01/2023 Về việc thống nhất kinh phí sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em huyện để tổ chức các hoạt động Tết năm 2023
11 17/TB-UBND 23/01/2023 Về việc trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết - Ông Phạm Minh Hoàng, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
12 15/UBND-TH 23/01/2023 V/v đôn đốc báo cáo kết quả chỉ tiêu Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện và đề xuất chỉ tiêu năm 2023
13 14/TB-UBND 23/01/2023 Về việc trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết - Ông Trần Văn Thinh, ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
14 13/UBND-VX 23/01/2023 V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Kết luận số 480-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
15 12/QĐ-UBND 23/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
16 11/QĐ-UBND 22/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
17 10/QĐ-UBND 22/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
18 09/QĐ-UBND 22/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
19 08/QĐ-UBND 22/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
20 06/UBND-NN 22/01/2023 Về việc góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Lần 2)