Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2936/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Lê Trung Cang, xã Mỹ Hòa
2 2935/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Huỳnh Thị Minh, xã Mỹ Hòa
3 2934/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Huỳnh Thị Hường, xã Mỹ Hòa
4 2933/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Huỳnh Thị Nga, xã Mỹ Hòa
5 2932/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Huỳnh Thị Nga, xã Mỹ Hòa
6 2931/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Lê Văn Trạng, xã Mỹ Quí
7 1267/VPUBND-VX 30/05/2022 V/v tham mưu Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP năm 2022
8 2930/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ộng Lê Văn Tỉnh, xã Mỹ Quí
9 2929/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Lê Văn Mai, xã Mỹ Quí
10 2928/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, xã Mỹ Quí
11 2927/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Ông Trần Minh Nghi, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh
12 2924/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Nguyễn Văn Phong, xã Mỹ Hòa
13 2924/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Đẹp, xã Đốc Binh kiều
14 2922/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Phạm Toàn Thắng
15 2920/QĐ-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Nguyễn Thị Kim Muồi, xã Mỹ Hòa
16 1265/VPUBND-NN 30/05/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản
17 1264/VPUBND-TCKH 30/05/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 3038/QĐ-UBND 30/11/1899 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 3037/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
20 3035/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội