Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6346/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Thanh Hùng
2 6345/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Quách Văn Út Hiền
3 6344/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phan Thị Hạnh,
4 6342/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Dũng
5 6340/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Văn Thị Kim Xuyến
6 6339/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Huỳnh Văn Xụi
7 6338/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Đoàn Thảo Vy
8 6337/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Quốc Vũ
9 6336/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Châu Văn Út
10 6335/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Huỳnh Thanh Tuyết
11 6333/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Thanh Tuấn
12 6332/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Băng Trâm
13 6331/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Thuận
14 6330/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Hà Minh Thuần
15 6329/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Diễm Thu
16 6328/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Kim Thoa
17 6326/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Võ Minh Thành
18 7184/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Hồ Văn Khải
19 7182/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội p cho bà Nguyễn Thị Hậu
20 7180/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Minh Tùng