Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2902/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Văn Thanh, xã Mỹ Hòa
2 2901/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Huỳnh Diễm Anh, thị trấn Mỹ An
3 1248/VPUBND-NN 27/05/2022 Về việc triển khai Kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Thu Đông 2022
4 1247/VPUBND-TCKH 30/11/1899 V/v hướng dẫn hạch toán thu tiền thuê đất của huyện Tháp Mười
5 1246/VPUBND-NN 27/05/2022 Về việc góp ý Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 2898/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Lê Văn Là, xã Mỹ Hòa
7 2897/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Lê Văn Là, xã Mỹ Hòa
8 2896/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Trần Thị Duyên, xã Mỹ Hòa
9 2895/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Trần Thị Bình, xã Mỹ Hòa
10 2894/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Tấn Hào, xã Mỹ Hòa
11 2893/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Văn Nhàn, xã Mỹ Hòa
12 2892/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 bà Nguyễn Thị Phượng, xã Mỹ Hòa
13 2891/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Ngô Văn Lâm, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
14 2890/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Ngô Thị Út Lớn, xã Mỹ Hòa
15 2889/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 bà Phạm Thị Đặng, xã Mỹ Hòa
16 2888/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Ông Nguyễn Văn Giai
17 2887/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Huỳnh Minh Nhãn, xã Mỹ Hòa
18 2885/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Nguyễn Thị Ánh, xã Mỹ Quí
19 2884/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Huỳnh Minh Nhãn, xã Mỹ Hòa
20 2883/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Văn Giai, xã Mỹ Quí