Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7282/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Hạt
2 9416/UBND-NN 10/09/2021 V/v đóng góp ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
3 9415/UBND-NN 10/09/2021 V/v thẩm định Phương án thu mua lúa Công ty Tân Thành trên địa bàn huyện Tháp Mười
4 9414/UBND-NN 10/09/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 9412/UBND-TCKH 10/09/2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
6 9411/UBND-XDCB 10/09/2021 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Phương án phát triển Cụm công nghiệp giai đoạn 2021- 2025
7 9410/UBND-NN 10/09/2021 Về việc bố trí mặt bằng xây dựng dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2021-2025
8 9401/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho ông Đỗ Công Tạo để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
9 9406/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho ông Huỳnh Văn Hồng để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
10 9399/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho ông Phạm Văn Vũ để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An – Bằng Lăng
11 9398/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho ông Nguyễn Văn Quyển để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
12 9397/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho bà Nguyễn Thị Út để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
13 1803/VPUBND-XDCB 10/09/2021 V/v giải quyết các vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng thuộc công trình giao thông trọng điểm của tỉnh
14 1802/VPUBND-VX 10/09/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn 2030
15 1801/VPUBND-TH 10/09/2021 V/v quán triệt thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
16 1797/VPUBND-XDCB 10/09/2021 V/v cung cấp hồ sơ để kiểm tra và đề xuất phạm vi cắm cọc GPMB dự án Xây dựng tuyến ĐT857, đoạn QL30 – ĐT.845
17 1800/VPUBND-VX 10/09/2021 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 8724/QĐ-BQL 10/08/2021 Về việc hỗ trợ khó khăn cho đối tượng chính sách
19 9390/KH-BCĐ 10/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn việc đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Tháp Mười 2021
20 8723/QĐ-BQL 10/08/2021 Về việc hỗ trợ đời sống cho đối tượng chính sách