Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3369/QĐ-UBND 09/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2 nhiệm kỳ 2022 – 2027
2 3368/QĐ-UBND 09/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Mầm non Hưng Thạnh nhiệm kỳ 2022 – 2027
3 3466/QĐ-UBND 09/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Mầm non Láng Biển nhiệm kỳ 2022 – 2027
4 3365/QĐ-UBND 09/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Mầm non Mỹ An nhiệm kỳ 2022 – 2027
5 3364/QĐ-UBND 09/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Mầm non Mỹ Đông nhiệm kỳ 2022 – 2027
6 3363/QĐ-UBND 09/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Mầm non Mỹ Quý 1 nhiệm kỳ 2022 – 2027
7 3361/QĐ-UBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Mầm non Mỹ Hòa nhiệm kỳ 2022 – 2027
8 1401/VPUBND-NN 10/06/2022 Về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
9 1400/VPUBND-VX 10/06/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool
10 1418/VPUBND-NV 13/06/2022 V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế và vị trí việc làm
11 3456/TB-UBND 10/06/2022 Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tháp Mười
12 3411/UBND-NC 10/06/2022 Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
13 3320/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã, thị trấn nhiệm kỳ 2022-2025
14 3412/QĐ-UBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Phú Điền nhiệm kỳ 2022 – 2027
15 3413/QĐ-UBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Mỹ Quý 3 nhiệm kỳ 2022 – 2027
16 3414/QĐ-UBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Mỹ Quý 2 nhiệm kỳ 2022 – 2027
17 3415/QĐ-UBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Mỹ Hòa 2 nhiệm kỳ 2022 – 2027
18 3416/QĐ-UBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Mỹ Hòa 1 nhiệm kỳ 2022 – 2027
19 3417/QĐ-UBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Mỹ Quý 1 nhiệm kỳ 2022 – 2027
20 3430/QĐ-UBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Mỹ Đông nhiệm kỳ 2022 – 2027