Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2480/VPUBND-VX 19/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 2479/VPUBND-TCKH 19/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3 2455/VPUBND-TCKH 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
4 2454/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo kế hoạch “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022
5 6299/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Lưu Là, thị trấn Mỹ An
6 6298/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Văn Năm, xã Đốc Binh Kiều
7 6297/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Châu Văn Dũng, xã Tân Kiều
8 6291/UBND 18/10/2022 V/v ý kiến bổ sung liên quan đến công trình nút giao đường nhánh, san lấp mặt bằng đấu nối vào đường ĐT.844 tại Km35+978 bên trái tuyến
9 6070/UBND-XDCB 07/10/2022 V/v bổ sung hạng mục thuộc công trình Nâng cấp chỉnh trang khu chợ cũ
10 6289/UBND-NV 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 6296/UBND-VX 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 6295/UBND-VX 18/10/2022 V/v tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Mỹ An
13 6294/UBND-VX 18/10/2022 Về tình hình dịch Sốt xuất huyết Dengue tuần 41 năm 2022 và tiếp tục phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo
14 2448/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão năm 2023
15 2447/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội
16 2446/VPUBND-NN 18/10/2022 Về việc rà soát diện tích các loại cây trồng bị ảnh hưởng do lũ, triều cường, mưa, bão và hướng dẫn chăm sóc vườn cây ăn trái bị ngập lụt do ảnh hưởng của triều cường
17 2445/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v báo cáo kết quả hoạt động du lịch cộng đồng và thực trạng nguồn nhân lực du lịch
18 6281/UBND-TH 18/10/2022 V/v đôn đốc cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
19 6252/KH-UBND 18/10/2022 Kế hoạch đánh giá công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
20 6283/UBND-NV 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo giao biên chế năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2026