Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [6138/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 [6139/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
3 [6140/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
4 6113/TB-UBND 09/09/2023 6113/TB-UBND THÔNG BÁO Kết quả thẩm định hồ sơ cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
5 6210/BC-UBND 09/09/2023 Báo cáo về việc giải trình hồ sơ đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu của Công ty TNHH XNK Sapo Đồng Tháp
6 [6201/UBND-TCKH 09/09/2023 Về việc mời dự họp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL30 - ĐT.845)
7 6200/UBND-NN 09/09/2023 Về việc khẩn trương hoàn thiện đề án, dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP sản phẩm từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười
8 [6198/UBND-NV 09/09/2023 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
9 6192/UBND-NN 09/09/2023 Về việc góp ý dự thảo Đề cương Đề án sản xuất nông nghiệp sinh thái theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2023-2030
10 [6191/UBND-NN 09/09/2023 Về việc Về việc cung cấp nội dung xây dựng Ebook - Sổ tay giới thiệu về làng nghề, làng nghề truyền thống
11 [6190/UBND-NN 09/09/2023 V/v học tập trong XD NTM kiểu mẫu, Mô hình Làng thông minh; một số Mô hình nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
12 [6189/UBND-XDCB 09/09/2023 V/v gặp gỡ trao đổi với Tổ Công tác của UBND Tỉnh về hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn huyện
13 [6199/UBND-VX 09/09/2023 V/v BN chức danh mầm non, phổ thông theo Công văn số 306/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 6192/UBND-NN 09/09/2023 Về việc góp ý dự thảo Đề cương Đề án sản xuất nông nghiệp sinh thái theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2023-2030
15 6193/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 [6194/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 [6195/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 6196/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 [6197/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 6236/UBND-TCKH 09/09/2023 Về việc thông báo và vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được xuống giống vào mùa vụ tiếp theo trong phạm vi GPMB dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845