Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 456/UBND-XDCB - 16/01/2023 V/v chuẩn bị mọi thủ tục đầu tư, chuẩn bị làm Lễ khởi công công trình đầu năm 2023
2 455/UBND-XDCB - 16/01/2023 V/v hướng dẫn xử lý các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy
3 454/TB-UBND - 16/01/2023 Thông báo trả lại hồ sơ đối với bà Nguyễn Ngọc Thúy (TPHCM)
4 453/UBND-XDCB - 16/01/2023 V/v ý kiến dự thảo Đề cương và dự toán Đề án “Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu các ngành công nghiệp chủ lực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
5 452/QĐ-UBND - 16/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình hành động của Huyện ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
6 451/QĐ-UBND - 16/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
7 450/UBND-GPXD - 16/01/2023 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Bà NGÔ THỊ MỸ ẢNH
8 [448/UBND-NV - 16/01/2023 V/v nhu cầu tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công
9 447/UBND-NV - 16/01/2023 Về việc lập danh mục hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa
10 446/UBND-NN - 16/01/2023 Về việc tham mưu đối với nội dung đề nghị mượn văn phòng làm việc của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh
11 445/UBND-NN - 16/01/2023 Về việc khẩn trương thực hiện các nội dung góp ý của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh theo Công văn số 163/STNMT-QLMT ngày 12/01/2023
12 444/UBND-NV - 16/01/2023 V/v gia hạn thực hiện các giải pháp đánh giá Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
13 443/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 442/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 441/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc tiếp nhận trợ cấp xã hội
16 440/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 439/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 438/TB-UBND - 13/01/2023 Thông báo về việc trả lại hồ sơ của ông Phan Văn Bé do không đủ điều kiện giải quyết (Đốc Binh Kiều)
19 437/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 436/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng