Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6145/UBND-XDCB 11/10/2022 V/v ý kiến liên quan đến công trình nút giao đường nhánh, san lấp mặt bằng đấu nối vào đường ĐT.844 tại Km35+978 bên trái tuyến
2 6116/QĐ-UBND 10/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Thị Ba nhận thừa kế Lê Thị Bảy
3 6115/QĐ-UBND 10/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Thị Ba, xã Trường Xuân
4 6114/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 6113/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 6112/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 6111/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 6110/UBND-VX 10/10/2022 Về việc đưa người cao tuổi lang thang vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp Tỉnh
9 6109/UBND-TH 10/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến
10 2380/VPUBND-TCKH 10/10/2022 V/v phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn
11 6108/UBND-VX 10/10/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực thư viện
12 6107/UBND-VX 10/10/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
13 2378/VPUBND-NN 10/10/2022 Về việc góp ý dự thảo hướng dẫn thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng và Quy chế hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 6099/QĐ-UBND 10/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Võ Văn Huy
15 2376/VPUBND-TCKH 10/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ
16 2375/VPUBND-TCKH 10/10/2022 V/v triển khai, thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ
17 2374/VPUBND-NN 10/10/2022 Về việc triển khai hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và chỉ tiêu 13.2 trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021- 2025
18 2373/VPUBND-TCKH 10/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
19 2372/VPUBND-NN 10/10/2022 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3533/QĐ-BNN-KTHT về hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025
20 6098/QĐ-UBND 10/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 286/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư An Phong - Đường Thét - hộ ông Nguyễn Thanh Tâm