Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1662/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 1699/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất - Hộ bà Trương Thị Bạch Sương, thị trấn Mỹ An
3 1698/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Bổn, xã Trường Xuân
4 1697/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Huỳnh Văn Vui, xã Trường Xuân
5 1695/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Lê Văn Xuân, thửa 21, tờ bản đồ số 45, đất tọa lạc xã Đốc Binh Kều
6 1692/UBND-VX 05/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
7 729/VPUBND-NN 04/04/2022 Về việc triển khai khai quy trình sản xuất của một số cây trồng chủ lực đến các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán và nông dân trên địa bàn
8 728/VPUBND-VX 04/04/2022 V/v kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em
9 1690/QĐ-UBND 04/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Nguyễn Thị Thanh Vân, xã Trường Xuân
10 727/VPUBND-XDCB 04/04/2022 V/v khẩn trương triển khai thực hiện phần mềm quản lý tiến độ Dự án
11 726/VPUBND-TCKH 04/04/2022 V/v ý kiến về đánh giá công tác thu 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
12 1687/BC-UBND 04/04/2022 Khắc phục các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
13 479/UBND-XDCB 24/01/2022 V/v chủ trương gia hạn (lần 2) và điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Nâng cấp hạ tầng Khu hành chính dân cư
14 1685/UBND-NN 04/04/2022 Về việc góp ý Kế hoạch sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trên tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025
15 1684/UBND-XDCB 04/04/2022 V/v chấp thuận khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi “Khu dân cư thương mại Minh Đăng” tại xã Trường Xuân
16 1683/UBND-NN 04/04/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn
17 655/VPUBND-TCKH 24/03/2022 V/v phối hợp xây dựng các giải pháp thu NSNN giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
18 656/VPUBND-VX 24/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025
19 657/VPUBND-NN 24/03/2022 Về việc thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm, chim yến quý 1 năm 2022
20 658/VPUBND-VX 24/03/2022 V/v hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa năm học 2022-2023