Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6487/UBND-TCKH 26/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-UBND-HC ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
2 6458/UBND-NN 25/10/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn Tỉnh
3 6486/UBND-TCKH 26/10/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 6485/UBND-TCKH 26/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-UBND-HC ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
5 6433/UBND-NN 24/10/2022 Về việc triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030
6 6432/UBND-TCKH 24/10/2022 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
7 6484/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Phạm Ngọc Anh
8 6483/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Nguyễn Thị Chính, xã Đốc Binh Kiều
9 6482/UBND-NC 26/10/2022 V/v ý kiến hồ sơ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
10 6480/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc thành lập lại Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
11 6475/UBND-XDCB 25/10/2022 V/v ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
12 6474/UBND-XDCB 25/10/2022 V/v kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
13 6467/UBND-XDCB 25/10/2022 V/v ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thế QĐ số 26)
14 6464/UBND-TCKH 25/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính
15 6457/UBND-VX 25/10/2022 V/v phối hợp, hỗ trợ ghi hình phim ca nhạc quảng bá tác phẩm âm nhạc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
16 4578/QĐ-UBND 02/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao Tây kênh An Tiến (đan MHX - kênh Phước Xuyên)
17 6453/QĐ-UBND 24/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Đường nội bộ Cụm dân cư thị trấn Mỹ An
18 2501/VPUBND-VX 24/10/2022 V/v góp ý kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030
19 2500/VPUBND-TH 24/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động HTTT giải quyết TTHC
20 6206/UBND-XDCB 13/10/2022 V/v bổ sung khối lượng công trình Trường Mầm non Thạnh Lợi (điểm chợ)