Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6313/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 6312/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
3 6311/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
4 6310/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
5 6309/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
6 6308/UBND-VX 19/10/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
7 6307/UBND-VX 19/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định và quy chế tuyển chọn, đưa lao động Đồng Tháp đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
8 6305/QĐ-UBND 19/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
9 6304/UBND-TCKH 19/10/2022 V/v lập phương án, tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước mặt Cụm công nghiệp - Dịch vụ thương mại Trường Xuân công suất 7.500m3 /ngày.đêm
10 6229/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v gia hạn thời gian thi công công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Nam 12000-Tây kênh Nhì
11 2456/VPUBND-TCKH 19/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng dân nhân tỉnh Đồng Tháp
12 6303/UBND-TCKH 19/10/2022 V/v hướng dẫn thực hiện hoàn trả chi phí đầu tư Khu 2 thuộc Cụm công nghiệp Trường Xuân
13 2488/VPUBND-NN 19/10/2022 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Tỉnh
14 2487/VPUBND-TCKH 19/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
15 2486/VPUBND-NN 19/10/2022 Về việc tập huấn Chương trình OCOP về xây dựng website, thương mại điện tử, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm
16 2484/VPUBND-TCKH 19/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
17 2483/VPUBND-TCKH 19/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND-HC ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
18 2482/VPUBND-NN 19/10/2022 Về việc triển khai Quyết đinh số 136/QĐUBND-TL ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Hội đồng xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
19 2481/VPUBND-TCKH 19/10/2022 V/v triển khai, thực hiện các giải pháp phát triển giá trị sản phẩm sen tỉnh Đồng Tháp
20 2480/VPUBND-VX 19/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp