Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2425/VPUBND-NN 14/10/2022 Về việc tham mưu nội dung góp ý “quy mô thành viên hợp tác xã” để thực hiện chỉ tiêu 13.1 thuộc tiêu chí 13 của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn Tỉnh
2 6230/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v khẩn trương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai thủ tục năm 2023
3 6231/BC-UBND 14/10/2022 Tổng kết, đánh giá thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn
4 6232/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hồ sơ phục vụ công tác đấu giá các lô đất trong Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân để giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án
5 6233/UBND-NV 14/10/2022 V/v đăng ký danh sách CBCCVC tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2022
6 6238/UBND-NN 14/10/2022 Về việc chủ động ứng phó với lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông
7 6240/UBND-TCKH 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 2437/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
9 6241/UBND-VX 14/10/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10 6223/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 6222/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 6221/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 6220/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 6219/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 6218/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 6102/UBND-XDCB 10/10/2022 V/v chủ trương nghiệm thu thực tế và phát sinh khối lượng công trình CDC trung tâm xã Phú Điền
17 6217/UBND-VX 14/10/2022 V/v ý kiến về sự phù hợp đối với các vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS với quy hoạch khác của huyện
18 6216/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v chấp thuận cho Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp cải tạo, sửa chữa Cửa hàng xăng dầu Mỹ An
19 6215/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v cung cấp, số liệu hiện trạng và xây dựng, cập nhật Bản đồ hiện trạng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện
20 6214/QĐ-UBND 14/10/2022 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nâng cấp cống tạo nguồn ô bao Tân Kiều 6