Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 765/VPUBND-TH 06/04/2022 V/v thực hiện Quyết định số 320/QĐ-UBND-HC ngày 06/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2 764/VPUBND-VX 06/04/2022 V/v báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp xã và cấp huyện
3 762/VPUBND-VX 06/04/2022 V/v xét khen thưởng cho các đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao
4 1538/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 1540/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 1541/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 1542/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai tán
8 1543/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
9 1544/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 1545/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 1546/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 1551/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Văn Thoàng
13 1550/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - ông Dương Văn Đông thừa kế Dương Văn Đực
14 1549/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười và Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười - hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
15 1552/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - bà Trần Thị Bạch Loan nhận thừa kế Nguyễn Thành Dũng
16 1553/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Trần Văn Khánh
17 261/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - bà Nguyễn Thị Bảy
18 1356/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Đặng Thị Kim Phượng
19 1357/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - hộ bà Huỳnh Thị Tươi
20 1758/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Mỹ Đông