Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1627/UBND-TCKH 31/03/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn quy trình lập, phân bổ và quyết toán kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và định mức chi cho công trình lịch sử trên địa bàn tỉnh
2 1628/QĐ-UBND 31/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Ngô Duy Tân, xã Hưng Thạnh
3 12190/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chi công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2021
4 1622/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
5 1623/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
6 1624/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
7 1625/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
8 1506/UBND-XDCB 25/03/2022 V/v gia hạn thời gian thi công công trình SLMB KDC Trung tâm xã Đốc Binh Kiều
9 1004/UBND-XDCB 04/03/2022 V/v gia hạn thời gian thi công công trình Hạ tầng đoạn cuối đường bờ Nam kênh Tư Mới
10 706/UBND-XDCB 17/02/2022 V/v gia hạn thời gian thi công công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Phú Điền
11 1537/UBND-XDCB 28/03/2022 V/v gia hạn và phát sinh khối lượng gói thầu số 06 Điểm phụ thuộc công trình Trường Tiểu học và THCS Thanh Mỹ (Phần TH)
12 1481/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2022
13 1051/QĐ-UBND 07/03/2022 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2
14 1643/UBND-XDCB 01/04/2022 V/v rà soát, điều chỉnh mốc lộ giới giao thông nông thôn trên địa bàn
15 1633/KH-BCĐ 31/03/2022 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022
16 1647/BC-UBND 01/04/2022 Quyết toán kinh phí thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng cuối năm 2021
17 1650/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 1654/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 1655/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 1656/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội