LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nội dung:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 509/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 5 năm 2022, Quyết định số 808/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

Quyết định số 509/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

1

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Tải về

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tải về

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tải về

4

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ sở quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Tải về

5

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Tải về

II

LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

 

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Tải về

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Tải về

IV

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị)

Tải về

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) (đạt 05 năm liên tục)

Tải về

3

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã văn hóa nông thôn mới”

Tải về

4

Thủ tục công nhận lại “Xã văn hóa nông thôn mới”

Tải về

5

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường văn minh đô thị”, “Thị trấn văn minh đô thị”

Tải về

6

Thủ tục công nhận lại “Phường văn minh đô thị”, “Thị trấn văn minh đô thị”

Tải về

7

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Tải về

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

9

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

10

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

11

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

12

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

13

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

Quyết định số 808/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

VĂN HÓA CƠ SỞ

1

 Thủ tục xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tải về

2

Thủ tục xé, công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Tải về

HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

1

Thủ tục công nhận Quy ước khóm, ấp

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website