LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Nội dung:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DƯNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-UBND-HC ngày 11 /4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về

I

LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 

1

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Tải về

2

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

3

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

4

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

5

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

6

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

7

Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

8

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

9

Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND-HC ngày  12 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I

LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN

 

1

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật /Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố), cấp xã (xã, phường, thị trấn) quyết định đầu tư; Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước, trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Tải về

2

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng/thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế hai bước); thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với công trình từ cấp III trở xuống do Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố), cấp xã (xã, phường, thị trấn) quyết định đầu tư

Tải về

II

LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

 

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ; công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP và các công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ xây dựng, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh).

Tải về

2

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ; công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP và các công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ xây dựng, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh).

Tải về

3

Cấp giấy phép xây dựng di dời đối với nhà ở riêng lẻ; công trình tín ngưỡng, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP và các công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ xây dựng, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh).

Tải về

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Tải về

5

Gia hạn giấy phép xây dựng.

Tải về

6

Cấp lại giấy phép xây dựng.

Tải về

7

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Tải về

III

LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

 

1

Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch phân khu xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do UBND cấp huyện quản lý (trừ các nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh)

Tải về

2

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch phân khu xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do UBND cấp huyện quản lý (trừ các đồ án quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh)

Tải về

3

Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do UBND cấp huyện quản lý (trừ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị đã được cấp giấy phép quy hoạch)

Tải về

4

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do UBND cấp huyện quản lý (trừ đồ án quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh)

Tải về

5

Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng xã

Tải về

6

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng xã

Tải về

7

Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Tải về

8

Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website