Xuất bản thông tin

null Phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tam Nông gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH Quy hoạch - Kế hoạch

Phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tam Nông gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tam Nông gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

1. Quyết định Phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tam Nông gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2. Bảng đồ quy hoạch