Xuất bản thông tin

null PHÒNG NỘI VỤ

CÁC PHÒNG BAN Chi tiết bài viết

PHÒNG NỘI VỤ

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ

- Ông: Nguyễn Văn Sang

- Sinh năm: 1984

- Quê quán: xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tôn giáo học, Cử nhân hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Phòng Nội vụ

- Điện thoại di động: 0919 660 338

- Địa chỉ email: nguyenvansangbtc@gmail.com

------------------------------------

 

 

- Ông: Nguyễn Thanh Tú

- Sinh năm: 1980

- Quê quán: xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ thông tin

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó trưởng Phòng Nội vụ

- Điện thoại cơ quan: 02773 827 256

- Điện thoại di động: 0909 766 757

- Địa chỉ email: tunt.htn@dongthap.gov.vn