Xuất bản thông tin

null XÃ AN HÒA

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ AN HÒA

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HÒA

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HÒA - HUYỆN TAM NÔNG

01

Võ Hoàng Anh

Chủ tịch

1981 

 

0985 962 208

 

vhanh.htn@dongthap.gov.vn
02 Nguyễn Văn Quý Phó Chủ tịch 1976

 

0919 027 782   nvanquy.htn@dongthap.gov.vn
03 Hà Duy Huy Phó Chủ tịch 1984

0983985316   Hdhuy.htn@dongthap.gov.vn
 
Nút: dongthap.gov.vn:8080