Xuất bản thông tin

null XÃ AN HÒA

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ AN HÒA

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HÒA

 

- Ông: Nguyễn Văn Quý
- Sinh năm: 15/8/1976
- Quê quán: Xã An Hoà huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính học
- Trình độ lý luận chính trị: đang học cao cấp chính trị
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hoà
- Điện thoại di động: 0939.799.782
- Địa chỉ email: nvquy782@gmail.com

---------------------------------

 

 

- Ông: Hà Duy Huy

- Sinh năm: 1984

- Quê quán: Xã An Hoà huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: PCT.UBND xã An Hoà

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động: 0869.009039

- Địa chỉ email: duyhuy1102@gmail.com