Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ NINH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ NINH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NINH

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NINH - HUYỆN TAM NÔNG

01

Nguyễn Minh Quân

Chủ tịch

 1974

 

02773507163

 

nmquan.htn@dongthap.gov.vn
02 Trần Văn Cước Phó Chủ tịch  

 

    tvcuoc.htn@dongthap.gov.vn
03 Trương Thị Cẩm Nang           ttcnang.htn@dongthap.gov.vn
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1