Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ THỌ

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ THỌ

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THỌ

 

- Ông: Nguyễn Văn Sương

- Sinh năm: 25/10/1970

- Quê quán: Cam Pu Chia

- Dân tộc: kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Điện thoại di động: 0918899603

- Địa chỉ email: nvsuong.htn@dongthap.gov.vn

----------------------------------

 

 

 

- Ông: Nguyễn Văn Nhứt

- Sinh năm: 10/6/1977

- Quê quán: Cam Pu Chia

- Dân tộc: kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại di động: 0984723209

- Địa chỉ email: nvnhut99@gmail.com

----------------------------------

 

 

- Ông: Ngô Thanh Tuấn

- Sinh năm: 1982

- Quê quán: Phú Thọ, Tam Nông, Đồng Tháp

- Dân tộc: kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại di động: 0939272198

- Địa chỉ email: tuandungthu@yahoo.com.vn