Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ THỌ

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ THỌ

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THỌ

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THỌ - HUYỆN TAM NÔNG

01

Nguyễn Văn Sương

Chủ tịch 1970

0918899603   vansuong01011970@gmail.com
02 Nguyễn Văn Nhứt Phó Chủ tịch  

 

    nvnhut.htn@dongthap.gov.vn
03 Ngô Thanh Tuấn Phó Chủ tịch 1982

0939272198   thanhtuan1982tnong@gmail.com
 
Nút: dongthap.gov.vn:8080