LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021, Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021Quyết định số 320/QĐ-UBND-HC ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA

1

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 2.000633.000.00.00.H20

Tải về

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 2.000629.000.00.00.H20

Tải về

3

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 1.001279.000.00.00.H20

Tải về

4

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

Tải về

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Tải về

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Tải về

7

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

8

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

II. LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

2

Cấp Giấy lại chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

3

Cấp Giấy điều chỉnh chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

 III. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
1 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện - 2.002096 Tải về

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin