LĨNH VỰC LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày  22/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápQuyết định số 1486/QĐ-UBND-HC ngày  22/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 664/QĐ-UBND-HC ngày  23/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 679/QĐ-UBND-HC ngày  28/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC ngày  30/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

* PHẦN I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN,  SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày  22/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápQuyết định số 664/QĐ-UBND-HC ngày  23/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

MÃ QR CODE

 

A.  LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

   
I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH    

1

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em (1.001310)

Tải về

2

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000286)

Tải về

 
3 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000282) Tải về  
  B.  LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG    

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

 

 

1

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

 

2

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Tải về

 

3

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Tải về

 

4

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Tải về

 

5

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

Tải về

 

6

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về

 

7

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về

 

8

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Tải về

 

9

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Tải về

 

10

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Tải về

 

11

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

 

12

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Tải về

 

13

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Tải về

 

14

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

 

15

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

 

* PHẦN II: QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC  THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày  22/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápQuyết định số 664/QĐ-UBND-HC ngày  23/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 
  A. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI    
1 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (2.001661) Tải về  
 

B. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

   

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN

 

 

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776)

Tải về

 

2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (1.001758)

Tải về

 

3

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (1.001753)

Tải về

 

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (1.001731)

Tải về

 
5 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (1.001739) Tải về  
6 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (2.000744) Tải về  
 

B.  LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

   
I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH    

1

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Tải về

 

* PHẦN III:  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Theo Quyết định số 664/QĐ-UBND-HC ngày  20/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápQuyết định số 679/QĐ-UBND-HC ngày  28/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 

I

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

   

1

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý

Tải về

 
II THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG    
1 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp. Tải về  
2 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay lại thị trường lao động Tải về  

* PHẦN IV: QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND-HC ngày  22/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC ngày  30/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 
 

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

   

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN

 

 

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh (2.002284)

Tải về

 

2

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (2.001960)

Tải về

 
  B. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI    

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN

 

 

1

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (2.000777)

Tải về

 

2

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.000298)

Tải về

 

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.000294)

Tải về

 

4

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (1.00684)

Tải về

 

5

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.00029)

Tải về

 
 

C. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

   
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH    

1

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Tải về

 

2

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Tải về

 
3 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Tải về  

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin