Xuất bản thông tin

null Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng trong công tác an toàn thực phẩm

Chi tiết bài viết Tin chuyên ngành

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng trong công tác an toàn thực phẩm

Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng trong công tác an toàn thực phẩm, gồm một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 67 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công Thương.

2. Đối tượng áp dụng: đối với người nộp, tổ chức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

3. Tổ chức thu phí: Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm), Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các tổ chức khác (cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập) được giao thực hiện cung cấp các dịch vụ thu phí tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Mức thu phí: mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 67. Đặc biệt mức thu thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sờ sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) là 2.500.000 đồng/lần/cơ sở.

5. Kê khai, nộp phí: chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước; Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

6. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2021.

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Chi tiết xem tại đây.

Tuyết Minh - P.QLCN