Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu biện pháp làm đất thích hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững trên đất trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu biện pháp làm đất thích hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững trên đất trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Cần Thơ

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan chủ quản

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ

Lĩnh vực nghiên cứu

40102. Thổ nhưỡng học

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

08/2016 – 02/2019

Kinh phí

1.378tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Cải thiện một số tính chất về độ phì của đất; Giảm chi phí phân bón, giảm đổ ngã, tăng hiệu quả sản xuất.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Nội dung 1: Điều tra, khảo sát hiện trạng làm đất của nông dân canh tác lúa 3 vụ trên 5 loại đất (đất phèn tiềm tàng sâu (Sp2), đất phèn hoạt động sâu (Sj2), đất phù sa có tầng loang lổ của hệ thống sông Cửu Long (Pf), đất phù sa glây của hệ thống sông Cửu Long (Pg), đất xám glây (Xg) của tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung 2: Thí nghiệm tìm biện pháp làm đất thích hợp để nâng cao độ hữu dụng dưỡng chất và có hiệu quả trong sản xuất lúa 3 vụ trên 3 loại đất: đất phèn hoạt động sâu (Sj2), đất phù sa có tầng loang lổ của hệ thống sông Cửu Long (Pf), đất xám glây (Xg) của tỉnh Đồng Tháp.

 - Nội dung 3: Xây dựng mô hình làm đất canh tác lúa 3 vụ trên 3 loại đất: đất phèn hoạt động sâu (Sj2), đất phù sa có tầng loang lổ của hệ thống sông Cửu Long (Pf), đất xám glây (Xg) của tỉnh Đồng Tháp.

Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp tham khảo tài liệu; điều tra, khảo sát hiện trạng (các thí nghiệm ngoài đồng); phân tích mẫu cây, đất (trong phòng thí nghiệm); thu thập, xử lý, phân tích thống kê.

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - 01 bộ Báo cáo khoa học tổng kết

 - 03 Quy trình làm đất hợp lý

 - 06 Mô hình ứng dụng quy trình làm đất

 - 06 Bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành khoa học

 - Đào tạo: 06 thạc sĩ, 01 nghiên cứu sinh

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Từ khoá

Lúa 3 vụ, đất xám, mật độ sạ, liều lượng phân bón N-P-K, kỹ thuật làm đất,…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-026

Trạng thái

Đang tiến hành