Xuất bản thông tin

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Trang chủ Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

STT

Mã thủ tục

Tên thủ tục hành chính

Mức dịch vụ công

1

1.003542.000.00.00.H20

01 - Thủ tục cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

4

Xuất bản thông tin