Xuất bản thông tin

null Quyết định 144/QĐ-SKHCN ngày 30/06/2022 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2021

Thông tin dự án, đầu tư CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định 144/QĐ-SKHCN ngày 30/06/2022 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2021