Xuất bản thông tin

null Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổ chức chủ trì

Trường Đại Học Cần Thơ

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan chủ quản

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Dương Văn Ni

Lĩnh vực nghiên cứu

10615. Bảo tồn đa dạng sinh học

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

05/2018 – 04/2021

Kinh phí

3.391 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát:

 Bảo tồn sự đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể:

 - Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Tràm Chim.

- Dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học ở khu vực này.

- Đề xuất giải pháp thích ứng để bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu tổng hợp về đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

 - Nội dung 1: Đánh giá hiệu trạng đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Khảo sát đa dạng Thú; Phiêu sinh thực vật; Khuê tảo bám; Thực vật bậc cao; Phiêu sinh động vật; Cá; Lưỡng cư, bò sát; Động vật đất; Chim; Sinh vật ngoại lai; Sếu đầu đỏ (gồm: nghiên cứu về tập tính sinh học, sinh thái học của Sếu, sinh cảnh sống của đàn Sếu, khả năng phục hồi sinh cảnh sống của đàn Sếu và xây dựng quy trình thử nghiệm phục hồi đàn Sếu).

 - Nội dung 2: Dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học.

Đo đạt các chỉ tiêu môi trường đất, nước; So sánh kết quả nghiên cứu chất lượng đất và nước với kết quả nghiên cứu trước để phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học; Xây dựng quy trình quản lý nước – lửa hạn chế tác động đến đa dạng sinh học; Lượng hóa giá trị đất ngập nước và giá trị sinh học của Vườn Quốc gia Tràm Chim.

- Nội dung 3: Đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Đánh giá xu hướng thay đổi khí hậu trong quá khứ, hiện tại và dự đoán cho tương lai; Dựa vào số liệu đa dạng sinh học để đánh giá xu thế thay đổi sự đa dạng sinh học theo xu hướng thay đổi của các yếu tố khí hậu; Thực hiện kiểm tra và đánh giá quản lí nước – lửa hạn chế tác động đến đa dạng sinh học.

 - Nội dung 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Tổng hợp các dẫn liệu thư mục đã công bố về Vườn Quốc gia Tràm Chim; Số hóa tất cả các tài liệu thu thập được; Số hóa tất cả các bản đồ ở Vườn Quốc gia Tràm Chim; xây dựng quy trình cập nhật dữ liệu đa dạng sinh học, mực nước, cháy rừng…; Xây dựng các sản phẩm về đa dạng sinh học nhằm phục vụ nghiên cứu, học tập và khách tham quan.

Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp thu thập tài liệu; Phương pháp chọn điểm khảo sát; Phương pháp thu mẫu.

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - Báo cáo khoa học tổng kết.

 - Báo cáo hiện trạng về đa dạng sinh học.

 - Báo cáo tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học.

 - Các giải pháp thích ứng để bảo tồn đa dạng sinh học.

 - Bộ cơ sở dữ liệu và phần mềm khai thác về đa dạng sinh học.

 - 07 Bài báo trong nước.

 - Đào tạo: 05 cử nhân, 02 thạc sĩ.

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Từ khoá

Bảo tồn, đa dạng sinh học, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Sếu đầu đỏ…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-029

Trạng thái

Đang tiến hành