Xuất bản thông tin

null Đánh giá tác động sức khỏe, kinh tế, xã hội và các rào cản trong việc tái hòa nhập của người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tại tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Đánh giá tác động sức khỏe, kinh tế, xã hội và các rào cản trong việc tái hòa nhập của người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tại tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Y tế Công cộng

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan chủ quản

Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Lê Thị Kim Ánh

Lĩnh vực nghiên cứu

50401. Xã hội học nói chung

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

11/2019 – 01/2021

Kinh phí

306.7 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

 - Đánh giá điều kiện sinh sống, điều kiện lao động (tính chất công việc, điều kiện làm việc) thu thập và việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản của người lao động tỉnh Đồng Tháp làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2018.

 - Đánh giá thực trạng sức khỏe, thể chất và tinh thần của người lao động tỉnh Đồng Tháp làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2018.

 - Đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với gia đình người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2018.

 - Đánh giá, phân tích khó khăn trong việc tái hòa nhập (tìm kiếm việc làm; tiếp cận các dịch vụ xã hội, y tế…) của người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khi quay về địa phương giai đoạn 2016 – 2018.

 - Đề xuất chính sách, giải pháp phù hợp hỗ trợ người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài khi quay về địa phương.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

 - Nội dung 1: Biên soạn tài liệu tập huấn khảo sát, điều tra thử nghiệm bộ công cụ nghiên cứu.

 - Nội dung 2: Đánh giá điều kiện sinh sống, điều kiện lao động (tính chất công việc, điều kiện làm việc), thu thập và tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản của người lao động tỉnh Đồng Tháp làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2018.

 - Nội dung 3: Đánh giá thực trạng chất lượng cuộc sống (sức khỏe thể chất và tinh thần) của người lao động tỉnh Đồng Tháp làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2018.

 - Nội dung 4: Đánh giá tác động kinh tế và xã hội đối với gia đình người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài khi quay về địa phương giai đoạn 2016 - 2018.

 - Nội dung 5: Đánh giá, phân tích các khó khăn trong việc tái hòa nhập của người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài khi quay về địa phương giai đoạn 2016 – 2018.

 - Nội dung 6: Đề xuất chính sách, giải pháp phù hợp hỗ trợ người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài khi quay về địa phương.

 - Nội dung 7: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

Phương pháp nghiên cứu

  - Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, kết hợp song song định lượng và định tính.

 - Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống.

 - Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu (đại diện các công ty xuất khẩu lao động; lãnh đạo UBND tỉnh/Sở Y tế/Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp/ Hội phụ nữ/Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp; đại diện gia đình/chủ hộ hoặc người thân của người xuất khẩu lao động…

 - Sử dụng công vụ thu thập thông tin: bộ công cụ Karasek – Job Content Questionnaire đã được chuẩn hóa tại Việt Nam và có bổ sung nội dung, bộ công cụ WHOQOL – BREF,…

 - Phương pháp phân tích số liệu: số liệu định lượng bằng EpiData và xử lý bằng Stata 12.0; sử dụng các phương pháp thống kê mô tả (mô tả tần số, tỷ lệ đối với biến định tính và trung bình; phương pháp thống kê suy luận (kiểm định t, kiểm định ANOVA).

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - Báo cáo thực trạng điều kiện sinh sống, làm việc, sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động tỉnh Đồng Tháp làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2018.

 - Báo cáo đánh giá các tác động kinh tế - xã hội đối với gia đình và người lao động sau khi làm việc có thời hạn ở nước ngoài quay về địa phương.

 - Báo cáo đề xuất chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động sau khi làm việc có thời hạn ở nước ngoài quay về địa phương.

 - Báo cáo khoa học tổng hợp đề tài.

 - 03 bài báo trong nước và 01 bài báo quốc tế.

 - Đào tạo: 02 Thạc sĩ y tế công cộng.

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

UBND tỉnh Đồng Tháp; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, Trường Cao đẳng y tế Đồng Tháp.

Từ khoá

Tác động; Sức khỏe; Kinh tế; Xã hội; Tái hòa nhập…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-034

Trạng thái

Đang tiến hành