Xuất bản thông tin

null [10/11/2020] Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp, năm 2020 (đối tượng Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, Bác sĩ Y học Dự phòng, Kỹ sư và Chuyên viên)

[10/11/2020] Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp, năm 2020 (đối tượng Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, Bác sĩ Y học Dự phòng, Kỹ sư và Chuyên viên)