Xuất bản thông tin

null Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 - Thông báo ngày 16.9

Chi tiết bài viết VKS_THONGBAO

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 - Thông báo ngày 16.9

Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19  (ngày 16/9/2021)

Bấm vào Link tải văn bản đầy đủ:  Tải văn bản tại đây