Xuất bản thông tin

null Điều chỉnh số lượng công chức, người lao động làm việc tại cơ quan sau thời gian giãn cách XH

SỔ TAY KIỂM SÁT VIÊN VKS_THONGBAO

Điều chỉnh số lượng công chức, người lao động làm việc tại cơ quan sau thời gian giãn cách XH

= = = 

V.v điều chỉnh số lượng công chức, người lao động làm việc tại cơ quan sau thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19