Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 218/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2019
2 217/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết giao biên chế công chức hành chính của tỉnh Đồng Tháp năm 2019
3 215/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 216/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ cho lực lượng dân quân làm nhiệm vụ trực hàng đêm tại nơi làm việc hoặc trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về quốc phòng, an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 214/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 213/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 212/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử và công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 210/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 211/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 NQ quy định chế độ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh ĐT
10 209/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 208/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 206/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
13 207/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
14 205/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 từ nguồn ngân sách Nhà nước năm do tỉnh quản lý và phân bổ
15 204/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua PA điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ
16 203/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 201/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết sửa đổi Điểm c, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2017
18 202/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 200/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 199/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21 198/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyêt phương án xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp.
22 197/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã
23 196/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quy định mức trích từ nguồn thu tiền SDĐ, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất Tỉnh hàng năm
24 195/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
25 194/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2017
26 193/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2019
27 191/NQ-HĐND 05/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
28 192/NQ-HĐND 05/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
29 189/NQ-HĐND 05/12/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30 190/NQ-HĐND 05/12/2018 Nghị quết về việc bãi nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh đối với ông Nguyễn Trung Ngay
31 188/NQ-HĐND 05/12/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trung Dũng
32 180/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận thị xã Hồng Ngự là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp
33 179/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết về việc thông qua ĐA điều chỉnh địa giới hành chính 02 xã Thường Thới Tiền, Thường Phước 2 và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự
34 178/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân loại khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chí đô thị loại V
35 177/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết quy định mức chi NSNN bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh ĐT
36 176/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp ĐH, CĐ làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020
37 175/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết quy định chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38 174/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
39 173/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 153/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
40 172/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
41 171/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết về phương án phân bổ chi tiết từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2017 và số dư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết đã phân bổ cho các công trình xây dựng cơ bản các năm trước chưa sử dụng do Tỉnh quản lý và phân bổ
42 170/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết về việc thông qua phân bổ chi tiết nguồn vốn 10% còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2018 do Tỉnh quản lý và phân bổ
43 169/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
44 168/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định ĐA thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh ĐT
45 167/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết quy định mức thu, miễn thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
46 166/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết quy định về phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
47 165/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết quy định phân cấp và mức chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về TNMT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48 164/2017/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn địa phương, quyết toán ngân sách hàng năm; giao dự toán và phân bổ ngân sách hàng năm; quyết định và phân bổ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; phê chuẩn dự toán, quyết toán ngân sách; hệ thống biểu mẫu phục vụ lập báo cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
49 163/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND Tỉnh
50 161/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018.

Navigation Menu