Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 55/ĐĐBQH-VP 30/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Trần Thị Kim Tân)
2 141/HĐND-VP 15/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
3 132/HĐND-VP 12/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Huỳnh Thị Ngọc Anh)
4 133/HĐND-VP 12/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Thu Thùy)
5 122/HĐND-VP 05/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
6 51/ĐĐBQH-VP 29/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
7 50/ĐĐBQH-VP 29/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lê Phú Cường)
8 93/HĐND-VP 28/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Hòa)
9 49/ĐĐBQH-VP 25/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Huỳnh Thị Mỹ Cảnh)
10 89/HĐND-VP 24/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Võ Thị Lụa)
11 48/ĐĐBQH-VP 24/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Huỳnh Ngọc Nhựt)
12 90/HĐND-VP 24/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Triệu)
13 46/ĐĐBQH-VP 18/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩrm quyền (bà Dương Thúy Loan)
14 86/HĐND-VP 15/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
15 45/ĐĐBQH-VP 09/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
16 44/ĐĐBQH-VP 08/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân (ông Phạm Văn Ảnh)
17 42/PC-ĐĐBQH 02/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Lê Thị Hạnh)
18 43/ĐĐBQH-VP 02/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Phạm Phú Lộc)
19 76/HĐND-PC 01/06/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
20 41/ĐĐBQH-VP 27/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Trắng)

Danh mục chính Menu