Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 64/HĐND-VP 12/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Trần Công Nho)
2 37/ĐĐBQH-VP 10/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Bùi Văn Múa)
3 63/HĐND-VP 10/05/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Phan Văn Năm)
4 33/ĐĐBQH-VP 23/04/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
5 52/CV-HĐND 07/04/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Tặng)
6 51/HĐND-VP 06/04/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Tặng)
7 41/HĐND-VP 18/03/2021 Về việc chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Trần Đắt Tổng)
8 22/ĐĐBQH-VP 02/03/2021 Về việc chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
9 11/ĐĐBQH-VP 28/01/2021 Về việc chuyển đơn của công dân (Trương Thị Thanh Mai)
10 136/ĐĐBQH-VP 11/12/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Hồ Thị Tuyết)
11 137ĐĐBQH-VP 11/12/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Nguyễn Thị Kim Hồng)
12 112/ĐĐBQH-VP 13/10/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Nguyễn Văn Việt)
13 75/ĐĐBQH-VP 03/08/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Cao Thị Chín)
14 74/ĐĐBQH-VP 03/08/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Huỳnh Thị Chuyền)
15 76/ĐĐBQH-VP 03/08/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (ông Võ Văn Puôl)
16 72/ĐĐBQH-VP 20/07/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Lê Thanh Tuấn)
17 44/VPHĐND-TH 08/05/2020 Về việc thông báo kết quả giải quyết đơn của công dân (ông Nguyễn Phước Tài)
18 31/ĐĐBQH-VP 16/04/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Lê Văn Kiều)
19 62/HĐND-VP 31/03/2020 V/v chuyển đơn cầu cứu của công dân đến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp
20 61/HĐND-VP 31/03/2020 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển UBND huyện Lai Vung đơn bà Lê Thị Kim Phượng)

Danh mục chính Menu