Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 24/HĐND-VP 19/01/2024 V/v chuyển đơn của công dân để xử lý theo quy định (Trần Bích Nguyệt)
2 22/HĐND-VP 16/01/2024 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (ông Huỳnh Văn Bé Mười)
3 11/HĐND-VP 08/01/2024 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (bà Nguyễn Kim Dung)
4 04/HĐND-VP 03/01/2024 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (bà Dương Thị Mười)
5 03/HĐND-VP 03/01/2024 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Nghĩa)
6 648/HĐND-VP 28/12/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (bà Lê Thị Chung)
7 649/HĐND-VP 28/12/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (ông Hồ Văn Thắng)
8 638/HĐND-VP 25/12/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (bà Nguyễn Thị Cẩm Diêu)
9 640/HĐND-VP 25/12/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (ông Trịnh Văn La)
10 639/HĐND-VP 25/12/2023 V/v chuyển đơn của Công ty để xem xét, giải quyết theo quy định (bà Đoàn Thị Thanh Duyên)
11 627/HĐND-VP 13/12/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (ông Bùi Văn Chung)
12 628/HĐND-VP 13/12/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (ông Nguyễn Phi Hùng)
13 629/HĐND-VP 13/12/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (ông Nguyễn Văn Thọ)
14 617/HĐND-VP 08/12/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (ông Nguyễn Thành Thật)
15 154/ĐĐBQH-VP 07/12/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Thạch Đăng Khoa)
16 568/HĐND-VP 05/12/2023 V/v chuyển đề nghị của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định (ông Trần Văn Bé )
17 563/HĐND-VP 01/12/2023 V/v chuyển đơn kiến nghị để xem xét, giải quyết theo quy định
18 562/HĐND-VP 01/12/2023 V/v chuyển đơn để xem xét, giải quyết theo quy định (ông Lê Văn Bé Sáu và bà Phạm Thị Thẳng)
19 549/HĐND-VP 22/11/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo quy định
20 147/ĐĐBQH-VP 17/11/2023 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

Danh mục chính Menu