Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 533/HĐND-VP 21/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Phương Thành)
2 521/HĐND-VP 18/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Thắng)
3 520/HĐND-VP 17/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Ngọc Yến)
4 519/HĐND-VP 17/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Đặng Văn Lương)
5 148/ĐĐBQH-VP 14/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Diệp Thị Kim Phượng)
6 149/ĐĐBQH-VP 14/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Nhỏ)
7 146/ĐĐBQH-VP 07/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
8 145/ĐĐBQH-VP 07/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
9 466/HĐND-VP 27/10/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
10 456/HĐND-VP 24/10/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Mẫn)
11 455/HĐND-VP 24/10/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Đoàn Thị Thanh Duyên)
12 439/HĐND-VP 14/10/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trương Thị Liễu)
13 438/HĐND-VP 14/10/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lý Hồng Phong)
14 435/HĐND-VP 14/10/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Linh)
15 437/HĐND-VP 14/10/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Võ Văn Quang)
16 117/ĐĐBQH-VP 23/09/2022 V/v chuyển đơn của công dân (ông Đặng Quang Hạnh, Tổng Giám đốc, đại diện các thành viên Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo)
17 384/HĐND-VP 23/09/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Lê Thị Ngọc Thu)
18 387/HĐND-VP 23/09/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Lý)
19 118/ĐĐBQH-VP 23/09/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Lý)
20 386/HĐND-VP 23/09/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Phan Văn Sang)

Danh mục chính Menu