Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 160/TTr-HĐND 30/07/2021 Tờ trình dự thảo NQ về Chương trình làm việc toàn khoá và phương hướng hoạt động của HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
2 161/TTr-HĐND 30/07/2021 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022
3 163/HĐND-KTNS 30/07/2021 V/v cho ý kiến bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021
4 164/HĐND-PC 30/07/2021 Về việc thống nhất xây dựng Nghị quyết về chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách khi chuyển sang tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy
5 143/VP-HCTCQT 27/07/2021 V/v mời dự các cuộc họp thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
6 157/GM-PC 26/07/2021 Giấy mời họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
7 142/VP-HCTCQT 26/07/2021 V/v báo cáo về công tác cán bộ theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1573/SNV-TCCC
8 158/HĐND-VHXH 26/07/2021 V/v thay đổi thời gian họp Ban Văn hóa - Xã hội
9 156/GM-HĐND 23/07/2021 Họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
10 155/HĐND-VHXH 23/07/2021 V/v phúc đáp Công văn số 587/UBND-THVX ngày 22/7/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
11 149/HĐND-KTNS 22/07/2021 V/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
12 153/HĐND-KTNS 22/07/2021 V/v cho ý kiến ban hành mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030
13 152/HĐND-KTNS 22/07/2021 V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
14 151/HĐND-KTNS 22/07/2021 V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 358/2020/NQ-HĐND
15 150/HĐND-KTNS 22/07/2021 V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (nguồn vốn NSTW)
16 148/HĐND-KTNS 22/07/2021 V/v điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)
17 139/VP-TTDN 22/07/2021 Về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ hai, HĐND Tỉnh khóa X
18 146/GM-KTNS 21/07/2021 Giấy mời họp Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ hai, HĐND Tỉnh khóa X
19 137/VP-HCTCQT 20/07/2021 V/v nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19
20 136/BC-VP 19/07/2021 Báo cáo kết quả xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống theo Công văn số 551/UBND-TCD-NC ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
21 143/TB-HĐND 16/07/2021 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22 130/TB-VP 16/07/2021 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
23 131/TB-VP 16/07/2021 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến tại cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
24 142/HĐND-VP 16/07/2021 V/v đề nghị thẩm tra tài liệu trình tại kỳ họp thứ hai, HĐND Tỉnh khóa X
25 139/HĐND-KTNS 15/07/2021 V/v góp ý nội dung đề xuất giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách năm 2022 và nhiệm kỳ 2021 - 2026
26 140/HĐND-VP 15/07/2021 Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND Tỉnh khóa X
27 129/BC-BBT 14/07/2021 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp
28 138/HĐND-VP 13/07/2021 V/v đề nghị trả lời đơn của công dân
29 136/HĐND-VP 13/07/2021 V/v đề nghị trả lời đơn của công dân
30 137/HĐND-VP 13/07/2021 V/v đề nghị trả lời đơn của công dân
31 128/VP-TTDN 13/07/2021 Về việc gửi danh sách công chức tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ĐT, phục vụ rà soát, tạo mới tài khoản hộp thư điện tử công vụ
32 134/KH-HĐND 12/07/2021 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X
33 135/HĐND-VP 12/07/2021 V/v họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, HĐND Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
34 130/BC-HĐND 08/07/2021 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
35 129/HĐND-PC 08/07/2021 V/v góp ý nội dung đề xuất giám sát của Ban Pháp chế trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2021-2026
36 117/VP-CTQH 08/07/2021 V/v phối hợp cung cấp thông tin tình hình phân chia, cắm mốc và quản lý địa giới hành chính
37 128/HĐND-KTNS 08/07/2021 V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38 127/HĐND-KTNS 08/07/2021 V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
39 120/VP-CTQH 08/07/2021 V/v đăng ký xét nghiệm SARS –CoV-2 cho đại biểu Quốc hội và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh tham gia phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV
40 131/HĐND-VHXH 08/07/2021 V/v đề xuất, kiến nghị nội dung giám sát năm 2022 và đến hết nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh
41 125/HĐND-KTNS 07/07/2021 V/v lấy ý kiến thẩm tra về xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
42 124/HĐND-VHXH 07/07/2021 V/v phúc đáp Công văn số 308/UBND-THVX ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
43 123/HĐND-VHXH 07/07/2021 V/v thẩm tra nội dung xây dựng dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn huyện Hồng Ngự và Tháp Mười
44 126/HĐND-KTNS 07/07/2021 V/v ý kiến thẩm tra về điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)
45 116/BC-VP 05/07/2021 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
46 117/TTr-HĐND 05/07/2021 Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
47 118/TTr-HĐND 05/07/2021 Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
48 119/TTr-HĐND 05/07/2021 Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
49 115/VP-HCTCQT 05/07/2021 V/v gửi danh sách đại biểu dự họp, công chức Văn phòng tham gia phục vụ kỳ họp thứ nhất và thực hiện việc tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19
50 120/HĐND-VP 05/07/2021 V/v phát hành Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026