Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 230/BC-HĐND 25/09/2020 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh tháng 9 và chương trình công tác tháng 10 năm 2020
2 231/KH-HĐND 25/09/2020 Kế hoạch tổ chức đại biểu HĐND Tỉnh học tập kinh nghiệm năm 2020
3 88/TB-VPHĐND 25/09/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên họp Thường trực tháng 9 năm 2020
4 229/HĐND-VP 25/09/2020 V/v mời dự Kỳ họp chuyên đề, HĐND Tỉnh khóa IX
5 235/GM-HĐND 25/09/2020 V/v mời họp thẩm tra Ban Pháp chế
6 228/HĐND-VP 25/09/2020 V/v triệu tập kỳ họp chuyên đề, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 233/HĐND-VP 25/09/2020 V/v tổ chức học tập kinh nghiệm cho đại biểu HĐND Tỉnh khóa IX
8 227/HĐND-VP 24/09/2020 V/v mời dự Kỳ họp chuyên đề, HĐND Tỉnh khóa IX
9 226/HĐND-VP 24/09/2020 Về việc thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề
10 225/BC-HĐND 23/09/2020 Báo cáo kết quả giám sát Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng tháp đến năm 2020
11 224/HĐND-VP 23/09/2020 V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12 223/CV-HĐND 22/09/2020 V/v thay đổi thời gian khảo sát, giám sát
13 220/HĐND-VP 17/09/2020 V/v mời họp cho ý kiến xem xét việc thiết lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ
14 219/CV-HĐND 17/09/2020 V/v mời tham gia khảo sát
15 217/KH-HĐND 08/09/2020 Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan
16 09/QĐ-HĐND 08/09/2020 Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan
17 85/VPHĐND-TH 08/09/2020 V/v học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân
18 216/KH-HĐND 07/09/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự năm 2020
19 214/KH-HĐND 07/09/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2020
20 215/KH-HĐND 07/09/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2020
21 08/QĐ-HĐND 07/09/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự năm 2020
22 17/QĐ-VPHĐND 04/09/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản thanh lý
23 84/VPHĐND-HC 04/09/2020 V/v mời tham gia Hội đồng xác định lại giá trị tài sản xe ô tô 66A0694
24 212/HĐND-VP 03/09/2020 V/v giám sát UBND Tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
25 213/HĐND-VP 03/09/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
26 83/VPHĐND-TH 01/09/2020 V/v xin ý kiến Thường trực nhân sự bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND Tỉnh
27 81/TB-VPHĐND 31/08/2020 Thông báo về việc phân công trực lễ Quốc Khánh (02/9/2020)
28 82/VPHĐND-HC 31/08/2020 V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý
29 79/TB-VPHĐND 28/08/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên họp Thường trực ngày 28 tháng 8 năm 2020
30 80/VPHĐND-TH 28/08/2020 V/v đề xuất nội dung thông qua tại kỳ họp thứ mười sáu, HĐND Tỉnh khóa IX
31 351/NQ-HĐND 24/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
32 205/HĐND-VP 24/08/2020 V/v báo cáo kiểm tra văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Giáo dục và Đào tạo
33 77/VPHĐND-TH 21/08/2020 V/v thay đổi thời gian làm việc với UBND Tỉnh và các Sở, ngành liên quan theo Kế hoạch 199/KH-HĐND ngày 03/8/2020 của Thường trực HĐND Tỉnh
34 204/HĐND-KTNS 19/08/2020 V/v thông báo điều chỉnh thời gian, địa điểm khảo sát
35 76/VPHĐND-HC 11/08/2020 V/v triển khai thực hiện rà soát, xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
36 199/KH-HĐND 03/08/2020 Kế hoạch Khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
37 07/QĐ-HĐND 03/08/2020 Quyết định thành lập Đoàn khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
38 73/GUQ-VPHĐND 31/07/2020 Giấy ủy quyền của Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh cho Phó Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh từ ngày 03/8/2020 đến hết 14/8/2020
39 75/VPHĐND-HC 31/07/2020 V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của 6 tháng đầu năm 2020
40 197/BC-HĐND 29/07/2020 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2020
41 198/KH-HĐND 29/07/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
42 72/TB-VPHĐND 28/07/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực HĐND Tỉnh tại phiên họp Thường trực ngày 27 tháng 7 năm 2020
43 70/GUQ-VPHĐND 20/07/2020 Giấy ủy quyền của Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh cho Phó Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh từ ngày 21/7/2020 đến hết 31/7/2020
44 193/HĐND-VP 20/07/2020 V/v phát hành Nghị quyết kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX
45 191/KH-HĐND 09/07/2020 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm, Hội đồng nhân dân Tỉnh, khóa IX
46 190/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh về các nội dung có liên quan đến hoạt động của HĐND Tỉnh qua thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX
47 189/HĐND-VP 07/07/2020 Về việc phát biểu tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX (Giám đốc Sở Nội vụ)
48 170/BC-HDND 16/06/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020
49 148/BC-HDND 15/06/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh
50 143/TB-HĐND 12/06/2020 Thông báo Kết luận phiên giải trình về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri; các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021)