Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/QĐ-HĐND 31/01/2024 Giao ông Nguyễn Hữu Lý, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách điều hành hoạt động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh
2 45/KH-HĐND 31/01/2024 Tổ chức các hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
3 46/HĐND-KTNS 31/01/2024 V/v cho ý kiến điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024
4 47/HĐND-PC 31/01/2024 V/v rà soát các văn bản có liên quan trình HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023
5 05/QĐ-VP 31/01/2024 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Duy Tân, Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội
6 20/TB-VP 31/01/2024 Ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2024
7 43/BC-HĐND 29/01/2024 Kết quả hoạt động tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2024 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh
8 02/NQ-HĐND 25/01/2024 Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2021-2026
9 15/BC-VP 23/01/2024 Kết quả công tác năm 2023, chương trình công tác năm 2024 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh
10 27/HĐND-VP 23/01/2024 V/v đóng góp ý kiến đối với một số nội dung phối hợp công tác năm 2024
11 26/TB-HĐND 22/01/2024 Kết quả phiên họp đánh giá công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND Tỉnh với Ủy ban nhân dân Tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh
12 25/HĐND-VP 22/01/2024 V/v cung cấp số liệu nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND cấp huyện, xã ban hành
13 23/BC-HĐND 19/01/2024 Một số kết quả công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh với Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh trong việc tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Tỉnh
14 02/KH-CĐCS 16/01/2024 Tổ chức học tập kinh nghiệm, trao tặng công trình “Vì màu xanh biển đảo” tại tỉnh Cà Mau
15 21/HĐND-PC 16/01/2024 V/v cho ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định nội dung và mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
16 03/CĐCS 16/01/2024 V/v thăm hỏi và trao tặng Công trình “Vì màu xanh biển đảo”
17 20/HĐND-KTNS 15/01/2024 V/v cung cấp thông tin, tài liệu để lập kế hoạch kiểm toán năm 2024
18 19/HĐND-VP 15/01/2024 V/v phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND 02 cấp năm 2023 gắn với hoạt động “Người đại biểu nhân dân Đất Sen hồng với Mùa Xuân Biên cương”
19 18/HĐND-VHXH 12/01/2024 V/v cho ý kiến đối với Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 04/01/2024 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
20 17/HĐND-PC 12/01/2024 V/v rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề của Bộ Tư pháp
21 15/BC-HĐND 11/01/2024 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân 02 cấp (tỉnh, huyện) thuộc tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026
22 16/HĐND-KTNS 11/01/2024 V/v cung cấp thông tin, tài liệu để lập kế hoạch kiểm toán năm 2024
23 14/KH-HĐND 10/01/2024 Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh
24 06/KH-VP 09/01/2024 Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024
25 01-CTr/ĐU 08/01/2024 Kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2024
26 01-BC/ĐĐHĐND 08/01/2024 kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và chương trình công tác tháng 01 năm 2024 của Đảng đoàn HĐND Tỉnh
27 10/BC-HĐND 08/01/2024 Kết quả hoạt động tháng 12 năm 2023 và chương trình công tác tháng 01 năm 2024 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh
28 08/BC-HĐND 08/01/2024 Thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo của đối tượng không chuyên trên địa bàn Tỉnh theo Tờ trình số 01/TTr-UBND
29 04/TB-VP 08/01/2024 Ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2023
30 05/HĐND-VP 05/01/2024 V/v mời dự họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức kỳ họp của HĐND Tỉnh và định hướng nội dung kỳ họp tiếp theo
31 07/HĐND-VP 05/01/2024 V/v mời họp thống nhất công tác tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND 02 cấp
32 01/NQ-HĐND 04/01/2024 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
33 01/TB-HĐND 02/01/2024 Kết quả phiên chất vấn, thảo luận tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
34 02/KH-HĐND 02/01/2024 Tổ chức tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2024
35 652/CTr-HĐND 30/12/2023 Giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2024
36 651/HĐND-KTNS 30/12/2023 V/v cho ý kiến điều chỉnh tên dự án “Nâng cấp Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc thành Khu di tích quốc gia đặc biệt giai đoạn 1” thành dự án “ Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc”
37 90-BC/ĐĐHĐND 29/12/2023 Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
38 650/KH-HĐND 29/12/2023 Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh
39 225/VP-HCTCQT 27/12/2023 V/v báo cáo về biên chế và ngạch công chức
40 647/HĐND-VP 27/12/2023 V/v mời dự tiếp xúc cử tri chuyên đề
41 13/QĐ-HĐND 27/12/2023 Về việc ban hành Chương trình giám sát năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
42 14/QĐ-VHXH 27/12/2023 Về việc ban hành Chương trình giám sát năm 2024 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
43 646/HĐND-VP 26/12/2023 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ
44 57/QĐ-VP 26/12/2023 Về việc công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
45 56/QĐ-VP 26/12/2023 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh)
46 223/VP-HCTCQT 26/12/2023 Về việc phân bổ dự toán năm 2024
47 642/HĐND-VP 25/12/2023 V/v góp ý đối với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
48 59/NQ-HĐND 25/12/2023 Về chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
49 220/KH-VP 19/12/2023 Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023
50 221/TB-VP 19/12/2023 Về việc phân công chuẩn bị Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh năm 2023