Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 54/ĐĐBQH-VP 29/07/2021 Về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
2 47/ĐĐBQH-VP 22/06/2021 V/v đăng ký tham gia làm thành viên của Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội khóa XV
3 35/ĐĐBQH-VP 04/05/2021 Về việc đề nghị nội dung chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
4 31/ĐĐBQH-VP 12/04/2021 Về việc rà soát kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV
5 29a/KH-ĐĐBQH 30/03/2021 Khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh ĐT
6 29/BC-ĐĐBQH 22/03/2021 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV
7 24/ĐĐBQH-VP 03/03/2021 Về việc kê khai lý lịch để xét tặng Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội
8 27/ĐĐBQH-VP 03/03/2021 Về việc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
9 25/ĐĐBQH-VP 03/03/2021 Về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội
10 21/TB-ĐĐBQH 26/02/2021 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp
11 20/ĐĐBQH-VP 25/02/2021 Về việc dự công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV
12 19/ĐĐBQH-VP 24/02/2021 Phiếu nhận xét, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
13 18//ĐĐBQH-VP 22/02/2021 Về việc góp ý dự thảo báo cáo công tác của Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
14 17/ĐĐBQH-VP 22/02/2021 Về việc mời dự Hội nghị đóng góp ý kiến dự án Luật
15 07/ĐĐBQH-VP 13/01/2021 Về việc đề nghị bổ sung thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp
16 05/ĐĐBQH-VP 12/01/2021 Về việc góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác
17 03/ĐĐBQH-VP 06/01/2021 Về việc mời tham dự Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp về Tỉnh
18 132/BC- ĐBQH 10/12/2020 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp
19 135/BC-ĐĐBQH 10/12/2020 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp
20 122/ĐĐBQH-VP 06/11/2020 Về việc tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV