Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 30/VP-CTQH 27/02/2024 Về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp
2 19/ĐĐBQH-VP 26/02/2024 Về việc chuyển văn bản của Bộ Công thương trả lời kiến nghị cử tri
3 18/ĐĐBQH-VP 26/02/2024 Về việc chuyển văn bản của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri
4 16/ĐĐBQH-VP 26/02/2024 Về việc chuyển văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri
5 15/ĐĐBQH-VP 26/02/2024 Về việc chuyển văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri
6 17/ĐĐBQH-VP 26/02/2024 Về việc chuyển văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri
7 14/ĐĐBQH-VP 26/02/2024 Về việc chuyển văn bản của Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri
8 12/ĐĐBQH-VP 12/02/2024 V/v gửi báo cáo giám sát
9 11/BC-ĐĐBQH 01/02/2024 Kết quả công tác dân nguyện tháng 01 năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (từ 01/01/2024 đến 31/01/2024)
10 09/BC-ĐĐBQH 29/01/2024 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 01/QĐ-ĐĐBQH 25/01/2024 Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 05/VP-CTQH 09/01/2024 V/v gửi danh sách các vị ĐBQH và công chức tham gia phục vụ Đoàn ĐBQH
13 04/BC-ĐĐBQH 05/01/2024 Kết quả công tác dân nguyện tháng 12 năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp
14 01/ĐĐBQH-VP 03/01/2024 V/v khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội
15 02/ĐĐBQH-VP 03/01/2024 V/v mời tham gia Đoàn khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội
16 174/CTr-ĐĐBQH 27/12/2023 Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp năm 2024
17 175/TB-ĐĐBQH 27/12/2023 Kết luận của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp
18 169/BC-ĐĐBQH 27/12/2023 Kết quả giám sát cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn Đồng Tháp
19 170/BC-ĐĐBQH 27/12/2023 Tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh
20 171/KH-ĐĐBQH 27/12/2023 Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật năm 2024

VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm