Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 162/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết về việc bãi bỏ nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/9/2014 của Hội đồng nhân tỉnh Đồng Tháp
2 160/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết giao biên chế công chức hành chính của tỉnh năm 2018.
3 159/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.
4 158/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh ĐT
5 157/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 2020.
6 156/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
7 155/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 154/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
9 153/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 152/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 151/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020) tỉnh Đồng Tháp
12 150/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
13 149/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
14 148/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết thông qua PA điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh quản lý và phân bổ
15 147/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ.
16 146/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ.
17 144/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết bổ sung Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 104/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 145/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kv.
19 143/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 142/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21 141/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết thông qua Đề án chuyển đổi “Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp” thành “Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp”
22 139/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
23 140/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp
24 138/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
25 137/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 136/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27 135/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2016.
28 134/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2018.
29 132/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về việc thông qua đề án phân loại dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đạt tiêu chí đô thị loại 5
30 131/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết thông qua ĐA điều chỉnh ĐGHC 03 xã Thường Thới Tiền, Thường Phước 2, Thường Lạc và thành lập TT Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự
31 130/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật xử lý vinh phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
32 129/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
33 128/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định về hỗ trợ cho CAX, thị trấn làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của công an các xã, thị trấn không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh
34 127/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và giao biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Đồng Tháp năm 2017
35 126/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36 125/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 29/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND Tỉnh về quy định mức đóng góp quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
37 124/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về việc thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
38 123/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
39 122/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 10/07/2012 của HĐND Tỉnh về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, TX, TP trên địa bàn tỉnh
40 121/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
41 120/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích XHH lĩnh vực: GD-ĐT, dạy nghề, văn hóa, TDTT, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
42 119/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ mô hình "Nhóm trẻ cộng đồng, lớp mẫu giáo cộng đồng" đến năm 2020
43 118/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về việc hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
44 117/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND Tỉnh về thông qua chuyển mục đích đất trồng lúa nước đề thực hiện DA năm 2017 trên địa bàn tỉnh
45 116/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND Tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh
46 115/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
47 114/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo hoạt động Ban chị đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48 113/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
49 112/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn vản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
50 111/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện XH của UBMTTQ và các tổ chức CT-XH trên địa bàn tỉnh

Navigation Menu