Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 110/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về việc thông qua PA điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN năm 2017 do tỉnh quản lý và phân bổ
2 109/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018 của HĐND tỉnh Đồng Tháp
3 108/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết về việc thông qua PA phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN năm 2017 do tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2)
4 107/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
5 106/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 105/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 104/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
8 103/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 102/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 101/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 100/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 99/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 98/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định ĐA thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh ĐT
14 97/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 96/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, QL và SD phí thẩm định cấp GCN đủ điều kiện KD hoạt động cơ sở thể thao, CLBTT chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 95/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, QL và SD phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh
17 94/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, QL và SD phí công trình KCHT, công trình DV và tiện ích công cộng khác trong KKTCK trên địa bàn tỉnh ĐT
18 93/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, QL và sử dụng phí tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Tỉnh
19 92/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 91/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh ĐT
21 90/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Nghị quyết bãi bỏ các NQ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh ĐT
22 89/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn năm 2017
23 88/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết xác định vị trí cắm biển báo "Vành đai biên giới" và "Vùng cấm" trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp
24 87/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đồng Tháp năm 2017
25 86/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức hành chính của tỉnh Đồng Tháp năm 2017
26 85/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết về phát triển KT-XH TP Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
27 84/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết về phát triển KT-XH TP Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
28 83/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh
29 82/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2017-2020
30 81/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh ĐT, giai đoạn 2017-2020
31 80/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết ban hành đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020
32 79/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh ĐT
33 78/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại CS điều trị nghiện trên địa bàn tỉnh
34 77/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết quy định chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh ĐT
35 75/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết phê chuẩn dự toán NSNN năm 2017, phân bổ NS cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh ĐT
36 74/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết thông qua KH phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017 từ nguồn vốn NSNN do tỉnh quản lý và phân bổ
37 73/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán NSNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015
38 72/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
39 71/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
40 70/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn từ năm 2017
41 69/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
42 68c/NQ-HĐND 06/12/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bẩu cử chức vụ Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
43 68b/NQ-HĐND 06/12/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
44 68a/NQ-HĐND 06/12/2016 Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Hải
45 68/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
46 67/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
47 66/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về việc bãi bỏ NQ số 05/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 NQ số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 của HĐND Tỉnh; sửa đổi, bổ sung NQ số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 về đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp, chính sách DSKHHGĐ và NQ số 82/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND Tỉnh thông qua ĐA xây dựng hệ thống NVYT khóm, ấp giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn Tỉnh
48 65/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 23/2015NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá các lĩnh vự giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
49 64/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016 - 2021
50 63/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết ban hành Quy định về một số nội dung và mức chi cho hoạt động Tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Navigation Menu