Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 11/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
2 10/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ danh Ủy viên UBND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
3 09/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
4 08/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
5 07/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết về cơ cấu, số lượng ủy viên của từng Ban HĐND Tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
6 06/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
7 05/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
8 04/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
9 03/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
10 02/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
11 01/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND Tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Navigation Menu