Asset Publisher

null Hội Đồng Nhân Dân Huyện

HĐND Huyện HĐND Huyện

Hội Đồng Nhân Dân Huyện

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Trần Công Toàn

Chủ tịch HĐND huyện

0913968161

2

Lê Minh Trung

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0918828545