Thủ tục hành chính Giáo dục – Đào tạo

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND-HC ngày 23/01/2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

Mã số hồ sơ

TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

2.002594

Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp huyện

Tải về

2

1.005097

Đề nghị đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã

Tải về

3

1.006390

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Tải về

4

2.001842

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Tải về

5

1.004444

 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Tải về

6

1.004494

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Tải về

7

1.006444

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

8

1.006445

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Tải về

9

1.004555

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Tải về

10

1.004552

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

11

1.004563

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Tải về

12

1.001639

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Tải về

13

1.004442

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Tải về

14

1.004475

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Tải về

15

2.001809

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Tải về

16

2.001818

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Tải về

17

1.004439

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Tải về

18

1.004440

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Tải về

19

2.002481

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Tải về

20

1.004515

Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

Tải về

21

1.001622

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Tải về

22

1.008950

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Tải về

23

1.008951

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Tải về

24

1.005099

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Tải về

25

2.002482

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

Tải về

26

2.002483

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

Tải về

27

1.004438

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Tải về

28

1.003702

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Tải về

II

LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

29

1.010020

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Đối với bằng tốt nghiệp THCS từ năm 2006 trở về sau)

Tải về

30

1.010021

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Tải về