Thủ tục hành chính Tài chính - Đầu tư

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 877/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 8 năm 2023 của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

MÃ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

 

LĨNH VỰC CÔNG SẢN - GIÁ

 

1

1.006218.000.00.00.H20

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước

Tải về

2

1.005434.000.00.00.H20

Mua quyển hóa đơn

Tải về

3

1.005435.000.00.00.H20

Mua hóa đơn lẻ

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 977/QĐ-UBND-HC ngày 22 tháng 9 năm 2023

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Tải về

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Tải về

3

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Tải về

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Tải về

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tải về

II

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ

 

1

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Tải về

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tải về

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

5

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Tải về

6

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Tải về

7

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Tải về

8

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Tải về

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Tải về

10

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Tải về

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tải về

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Tải về

13

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Tải về

16

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigation Menu