Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 352/HĐND-VP 05/09/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Ông Trần Đình Hải)
2 345/HĐND-VP 31/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Bà Giang Thị Trang)
3 346/HĐND-VP 31/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Ông Nguyễn Minh Mẫn)
4 335/HĐND-VP 29/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Huỳnh Thị Kim Anh)
5 341/HĐND-VP 29/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Ông Mai Hồng Hải)
6 338/HĐND-VP 29/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Cao Tài)
7 339/HĐND-VP 29/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Minh)
8 337/HĐND-VP 29/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Đặng Minh Lợi Em)
9 327/HĐND-VP 19/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
10 325/HĐND-VP 19/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Tuyết Mai)
11 330/HĐND-VP 19/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Thế Hùng)
12 328/HĐND-VP 19/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Phạm Văn Vơi)
13 302/HĐND-VP 29/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Trần Đình Hải)
14 292/HĐND-VP 18/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Nguyệt)
15 293/HĐND-VP 18/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Võ Thanh Tra)
16 250/HĐND-VP 15/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Thị Giúp)
17 251/HĐND-VP 15/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Tân)
18 249/HĐND-VP 15/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét theo thẩm quyền (ông Châu Văn Khoa)
19 247/HĐND-VP 13/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Hưởng)
20 91/ĐĐBQH-VP 07/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân (bà Lê Thị Thái, ông Bùi Long Bình)

Danh mục chính Menu